Föreningen för skriv- och TSS-tolkar
(FST)

 Tolkning - så funkar det!

Nedan ger vi bl.a. information om 

 • tolkmetoderna skrivtolkning och TSS-tolkning 
 • tolkens arbete och utbildning 
 • vad du som tolkanvändare kan tänka på när du använder tolk. 

Hör gärna av dig om du har frågor! 

Skrivtolkning

En skrivtolk tolkar talat språk till skrift. Tolken skriver det som sägs och du som har en hörselnedsättning eller är döv kan då läsa texten på en skärm. Därmed kan du som tolkanvändare hänga med i samtalet på samma villkor som alla andra.


Vilken utrustning behövs?

Skrivtolken ansvarar för att ta med all den utrustning som behövs för tolkuppdraget. Det innebär t.ex. tangentbord, dator, eventuella extraskärmar eller projektorduk. Det sist-nämnda används om det är flera personer som behöver använda skrivtolkning i en större lokal. Utrustningen anpassas efter det specifika tolkuppdraget och tolk- användarens behov. Om hen har en synnedsättning går det att ändra och anpassa färg och storlek på texten för att den ska bli så enkel som möjligt att läsa. 


Tolken använder ett vanligt tangentbord (Qwerty) eller en Veyboard/Velotype som är ett snabbskriftstangentbord. 

En skrivtolk måste kunna skriva väldigt snabbt och helst felfritt. För att ta examen som skrivtolk krävs en hastighet på minst 500 nedslag per minut.

Tolken skriver i ett speciellt program anpassat för skrivtolkning. Det som skrivs varken sparas eller skrivs ut efteråt.


TSS -Tecken som stöd

Tecken som stöd (TSS) används som komplement till andra kommunikations-metoder så som läppavläsning, samtal på avstånd och skrivtolkning. TSS är inte detsamma som teckenspråk. TSS lånar tecken från det svenska teckenspråket men till skillnad från svenskt teckenspråk så följer TSS grammatiken i talad svenska. I dag ingår endast TSS som kommunikations-metod, inte som tolkmetod, i skrivtolkutbildningen.

Vilken utbildning har tolkarna?

För att bli skrivtolk ska du gå den skrivtolkutbildning som idag ges på Södertörns folkhögskola i Stockholm. Mer information om utbildningen finner du här . För att bli en bra skrivtolk krävs, utöver att du skriver snabbt på dator, även att du har:

 • en väldigt god språkkänsla
 • en god allmänbildning
 • ett stort intresse av att arbeta med människor, språk och kommunikation
 • god social kompetens

Tolkar ska, oavsett om de är auktoriserade eller ej, arbeta efter Kammarkollegiets tolkföreskrifter (KAMFS 2016:4) och följa God tolksed. 

God Tolksed.pdf (2.69MB)
God Tolksed.pdf (2.69MB)
Var arbetar en skriv- och/eller TSS-tolk?

Tolkar kan vara anställda, egenföretagare, frilansare eller timarvoderade. 

Det är regionerna i landet som ansvarar för att tillhandahålla tolktjänst till sina regionsinvånare. Vissa regioner har egna tolkcentraler där tolkar är anställda medan vissa endast har en samordnande funktion och har lagt ut all tolk-verksamhet på entreprenad. Regionerna ansvarar endast för det som kallas ”vardagstolkning”. Tolkning inom utbildning, till myndigheter eller viss arbets-platstolkning utförs istället av upphandlade privata tolkbolag eller av egna anställda tolkar vid exempelvis ett universitet. 


Att använda tolk

Vem kan beställa tolk och till vad?

Skriv- eller TSS-tolkning kan, precis som teckenspråkstolkning, beställas till vilken situation som helst i livet. Ena dagen kan vi tolka ett föräldramöte och en gudstjänt för att nästa dag tolka en rättegång eller ett läkarbesök. Variationen är enorm och ingen dag är den andra lik.

Det är ditt behov av tolk som avgör om du är berättigad tolk. I de flesta fall är tolktjänsten kostnadsfri för den enskilde tolkanvändaren men vid tolkning av utbildningar eller vid tolkning hos myndigheter står myndigheten själv för kostnaden. Kontakta din närmaste tolkcentral med frågor om tolktjänsten där du bor. Det är också hos din regions tolkcentral du beställer tolk, besök Tolkcentralen.se

Tips inför att du ska använda skrivtolk

Hur tolken arbetar:

 • Tolken har tystnadsplikt!
 • För att göra en bra tolkning behöver tolken kunna förbereda sig. Detta kan se genom att läsa in sig på ämnet eller ta del av möteshandlingar eller t.ex. sångtexter, bibelcitat eller tal i förväg.
 • Att tolka kräver hög koncentration. Vid uppdrag som är längre än en timme kommer oftast två tolkar och de byter av varandra ungefär var tionde minut.
 • Tolken är enbart tolk och inte en aktiv part i samtalet eller medhjälpare på annat sätt.
 • Tolken är i sin tolkroll under hela uppdraget. 
 • Tolken tar inte parti för någon part och ska objektivt förmedla allt som sägs.

Du som tolkanvändare eller tolkbeställare:

 • Du kan prata som vanligt och tolken skriver det du säger. Du behöver inte göra fler pauser än vanligt eller använda särskilda kommandon när du talar.  
 • Det är alltid bra om det blir ett aktivt samarbete mellan tolk och tolkanvändare så att ni ser till att alla hänger med i kommunikationen.
 • Säg inte till tolken ”Kan du fråga honom om han åkte buss hit?” utan prata direkt till den personen du har ett samtal med: ”Åkte du buss hit?
 • Du kan inte be tolken avstå från att tolka något som sägs. Det andra kan höra kommer tolken även att skriva.
 • Ha gärna en dialog med tolken inför uppdraget, det är du som är expert på ditt område!
 • Du ansvarar för innehållet i mötet och tolken ansvarar för tolkningen.